صفدر صادق زاده
رمضان
همت اباد

hamid
عبدالحمید صادق زاده
احمد
1345
1364/11/24
همت اباد