علی برهمه
یدالله
1347
1366/9/12
میرود
aliberahme
بهنمیر
میرود
مرد
سیکل
متاهل
ماووت
عملیات کربلای8
میرود