باقرعلی نظریان
علی
1339
1361/4/25
هزارچهل
nazarian
بهنمیر
هزارچهل
مرد
سیکل
مجرد
شلمچه
آغوزبن
رمضان