حامدعلیپور
محمدعیسی
1359
1379
هزارچهل
بهنمیر
هزارچهل
مرد
دیپلم
مجرد
ارومیه
هزارچهل