میرصادق شفیعی
سیدجلیل
1348
1365/12/12
بالامحله
shafie
بهنمیر
بالامحله
مرد
دیپلم
مجرد
شلمچه
بالامحله