حیدرعلی شیخیان
ابوطالب
1344
1364/5/5
پارومحله
heydarali
بهنمیر
پارومحله
مرد
سیکل
مجرد
فکه
پارومحله