5
سردار شهید سید کریم پور ذوالفقاری
سید یوسف
1341
1365/01/14

1
سردار شهید موسی باقری
شعبان
1334
1368/09/24

4
امیر سرتیب سید عبدالله تقویان
سید میرزالله
1342
1367/05/03

3
سردار شهید اسرافیل کهن
اسماعیل
1337
1361/08/11